Deprecated: Function split() is deprecated in /www/wwwroot/bbs.yizuren.com/viewthread.php on line 10
求山鹰组合彝语歌,有彝文拼音的歌词!! - 『彝族音乐』 - 彝人论坛
返回列表 回复 发帖

求山鹰组合彝语歌,有彝文拼音的歌词!!

南归,回不去了,一曲母语,寻觅,赶集,朋友,火把节之歌。
还有阿果的酒歌。
想学彝语的汉人
~~情系南高原~~
本帖最后由 博哲目旮 于 2014-10-7 21:48 编辑

注:最后一句没听清,是猜的;有两处美姑方言词改为西德词。我的听写效果不理想,只是想跟你交朋友而已。
yi    xi    bbo  ap  dop  ox
ꑳ ꑟ  ꁧ  ꀋ  ꄐ  ꀐ (回不去了)
su li bbox o bbo tot hxit da zyt mop sho bbo ssi
ꌠ  ꆹ  ꁦ    ꀑ   ꁧ    ꄩ   ꉆ    ꄉ   ꊨ   ꃀ     ꎴ     ꁧ    ꌬ
sut mop yi ggux yi lex nyi da bbu xi hop hot hmop
ꌞ    ꃀ     ꑳ    ꈫ   ꑳ  ꇋ   ꑌ   ꄉ   ꁮ   ꑟ   ꉼ    ꉹ     ꂢ
nit sse huo mu lur kur jjo da ne li,   ne li mgu
ꅽ   ꌺ    ꉷ     ꃅ   ꇓ   ꈓ    ꐥ  ꄉ  ꆏ  ꆹ,   ꆏ ꆹ  ꉂ
nit sse huo mu lur kur jjo da hxie mop,    hxie mop sha
ꅽ   ꌺ    ꉷ     ꃅ  ꇓ   ꈓ    ꐥ   ꄉ   ꉌ     ꃀ  ,     ꉌ    ꃀ     ꎭ
ax mo ma ma yi hxat hxit da lot sip hxo bbu nba
ꀉ   ꂿ    ꂷ  ꂷ   ꑳ   ꉎ     ꉆ    ꄉ  ꇇ   ꌌ    ꉘ    ꁮ     ꁿ
ax mo ma ma che jot jot da nit sse, nit sse mgu
ꀉ    ꂿ   ꂷ   ꂷ   ꍯ   ꏬ    ꀕ   ꄉ  ꅽ   ꌺ  ,ꅽ   ꌺ     ꉂ
nit sse huo mu lur kur jjo da nry jy ,  nry jy yit
ꅽ   ꌺ    ꉷ    ꃅ    ꇓ   ꈓ   ꐥ   ꄉ   ꎧ  ꏸ , ꎧ   ꏸ   ꑱ
nit sse huo mu lur kur jjo go ax mo, ax mo mgu
ꅽ   ꌺ     ꉷ    ꃅ   ꇓ   ꈓ   ꐥ   ꇬ  ꀉ   ꂿ , ꀉ  ꂿ     ꉂ
xip mu da lox bbo,bbo,bbo
ꑠ   ꃅ    ꄉ   ꇈ   ꁧ , ꁧ , ꁧ
vat vat kur ap ?
ꃪ    ꀕ    ꈓ   ꀋ
ꃅꃴꌩꂱ
回复 2# 博哲目旮


    太感谢了!!ꈀꎭꀕ
想学彝语的汉人
~~情系南高原~~
我的电脑可以在WOD上打彝文,但网上显示方框是什么意思
美丽叫人心痛的风景依然是旅途累瘦的黑马将实而虚的执着和恋爱,用长长的一生顿悟舍弃与诀别,让心情变成千年守候。
本帖最后由 博哲目旮 于 2014-10-8 23:17 编辑
我的电脑可以在WOD上打彝文,但网上显示方框是什么意思
格桑堆里的苦荞 发表于 2014-10-7 23:21
有两种可能:1、你的电脑操作系统不是自带彝文输入法的。你要安装win7或win8系统,就能在网上显示彝文了。
                         如XP系统就没有自带彝文输入法。
                     2、你的系统是自带彝文输入法的,在屏幕右下角输入法图标里的设置菜单中添加了彝文(中国)的
                          情况下——  如果还不能显示彝文,那就是被360保护模式限制了,你就在网页的右下角图标“e”上单击一下,
                         该网页就换成保护模式禁用的网页,这样就能显示彝文了。
ꃅꃴꌩꂱ
我也这样,换个浏览器。用系统自带的ie
想学彝语的汉人
~~情系南高原~~
谢谢两个楼上的,都是360惹的祸。我都卸载360急速浏览器了,ꆐꅿꉉꅇꐯ,ꀋꃃꍑꀑ
美丽叫人心痛的风景依然是旅途累瘦的黑马将实而虚的执着和恋爱,用长长的一生顿悟舍弃与诀别,让心情变成千年守候。
本帖最后由 格桑堆里的苦荞 于 2014-10-11 00:33 编辑

翻来覆去听了好多片,其他的都是对的,唯独第一句后半句有点不像,老鹰太考人了
美丽叫人心痛的风景依然是旅途累瘦的黑马将实而虚的执着和恋爱,用长长的一生顿悟舍弃与诀别,让心情变成千年守候。
求老鹰的一首歌,里面几句歌词大概是这样的:ꀊꐔꆀꃅꐥꌠꎖꀑ/ꑳꈤꌠꃅꅐꁧꃳꀑ/ꏨꆉꉪꃅꄓꇁꌠ/ꁱꒉꌞꃅꐚꁧꀑꃀ...有点不全,唱的风格与《回不去了》差不多,我记不起这首歌名是什么了
美丽叫人心痛的风景依然是旅途累瘦的黑马将实而虚的执着和恋爱,用长长的一生顿悟舍弃与诀别,让心情变成千年守候。
不懂彝文的路过
木确奢哲·倮族黑灵
新浪博客http://blog.sina.com.cn/blackspirit5
QQ空间http://user.qzone.qq.com/914156637
本帖最后由 博哲目旮 于 2014-10-12 22:44 编辑

回复 9# 格桑堆里的苦荞
注:第一句的最后两个字,最后一句最后一个字方言因太浓,我把它写成什扎音了。
      我是这样听写的,听力欠佳。
ꉂꏣꃴꆧꁏ(蓝色愿望)
   
  syr nrat ngop mu zzur ddix nyi
   ꌩ  ꎔ    ꉪ   ꃅ   ꋦ   ꄷ  ꑌ,
  syr qi sut mu ci bbo gge
   ꌩ ꏾ ꌞ ꃅ  ꊰ ꁧ   ꈨ;
  juot nuop ngop mu ggep ddu jjo
   ꏨ  ꆉ    ꉪ    ꃅ   ꈩ    ꅍ  ꐥ,
   bbur yyr sut mu jjip bbo gge
   ꁱ   ꒌ   ꉷ  ꃅ  ꐛ  ꁧ   ꈨ;
   ax qy ngop mu jjo su nrat
   ꀉ ꐔ  ꉪ    ꃅ   ꐥ  ꌠ   ꎔ,
   bbu mu sut ddu jjip bbo gge
   ꁮ   ꃅ   ꌞ  ꅍ  ꐛ  ꁧ   ꈨ;
  mup gop ngop mu ddur su vie
   ꃆ   ꇭ   ꉪ   ꃅ   ꅐ   ꌠ  ꃨ,
   juo gga sut mu jjip bbo gge
   ꏪ   ꈜ  ꌞ  ꃅ   ꐛ  ꁧ   ꈨ。
   nit sse bbox o hxit da op bbop ax mo hxip gge w
   ꅽ  ꌺ   ꁦ   ꀑ ꉆ  ꄉ ꀒ   ꁨ   ꀉ ꂿ  ꉉ   ꈨ   ꀕ?
   ax qy bo xy hxit da op bbop ax da hxip gge w
   ꀉ ꐔ ꁧ ꑭ  ꉆ   ꄉ ꀒ  ꁨ   ꀉ  ꄉ  ꉉ   ꈨ  ꀕ?
    pat li sse hxo sse nyi pat mgu yip bat
    ꀿ ꆹ ꌺ   ꉘ  ꌺ   ꑌ  ꀿ   ꉂ  ꑴ   ꀞ?
   mop li hni hxo hni nyi mop mgu yip bat
    ꃀ  ꆹ ꅪ ꉘ  ꅪ   ꑌ  ꃀ   ꉂ   ꑴ   ꀞ?
   lat juo ndo ne ji  jot shut la vex
   ꆿ  ꏪ  ꅝ   ꆏ ꏢ ꏬ   ꎺ  ꇁ  ꃲ,
   nry jy ndo ne nry yy shut la vex
   ꎧ  ꏸ ꅝ   ꆏ ꎧ  ꒉ   ꎺ  ꇁ  ꃲ。
ꃅꃴꌩꂱ
本帖最后由 博哲目旮 于 2014-10-12 22:36 编辑

想听彝语歌,想学彝文,能味到你有浓厚的彝族味,为此我很愿意再给你听写一首。
ꒉꂪꏮ(南归)
hxo yip    ggap mop a shox  lop
ꉘ   ꑴ__  ꈝ   ꃀ   ꀊ ꎳ    ꇊ
           hxie mop go mgex qie
           ꉌ    ꃀ   ꇬ ꈽ     ꐂ
          yy la vat tot mga
          ꒉ ꇁ ꃪ  ꄩ   ꈴ
          mu hly ma hxa jjip
          ꃅ  ꆳ  ꂷ  ꉐ   ꐛ
          juot nuop sse zha nge
          ꏨ    ꆉ    ꌺ  ꍈ   ꉬ
          nip la huo mu jyp
          ꆀ  ꇁ ꉷ  ꃅ   ꏹ
          mgu la xi ddop ti
          ꉂ   ꇁ ꑟ  ꅇ  ꄜ
          ne gge w ap jji
          ꆏ  ꈨ  ꀕ ꀋ ꐚ
ap mu ddip hxot iet muo w go uo jyt a shox max su qo njuo muo
ꀋ ꃅ   ꄹ   ꉖ   ꀄ  ꂻ   ꀕ ꇬ ꀍ ꏶ ꀊ  ꎳ   ꂶ  ꌠ  ꐊ  ꐺ    ꂻ
ip si she dex  it nyi la go nyuo bby o kup lo ddep lox
ꀃ ꌋ ꎸ   ꄑ ꀀ ꑌ ꇁ ꇬ  ꑓ    ꁴ ꀑ  ꈑ ꇉ  ꅊ   ꇈ
kep te go nip jo hnox cyp ggup cyp nip ix  go cyp jo xi
ꈍ  ꄮ  ꇬ ꆀ ꏮ  ꅷ    ꋍ   ꈭ    ꋍ   ꑍ ꀁ  ꇬ ꋍ  ꏮ ꑟ
iet zyr w mu ix go nyi da shop mop cyp zhep hxuo da zze
ꀄ  ꊭ ꀕ ꃅ ꀁ ꇬ ꑌ  ꄉ  ꎵ    ꃀ   ꋍ    ꍔ   ꉔ    ꄉ  ꋠ
op    jo la     jo  la
ꀒ__ ꏮꇁ, ꏮ ꇁ,
ix go  la
ꀁ ꇬ ꇁ。
ꃅꃴꌩꂱ
回楼上的楼上,你这个歌曲曲名翻译比那个经典的翻译好多了!
真诚的声音才能温暖人心。。。。。。
回复 7# 格桑堆里的苦荞


    我也用的360,哈哈,折腾了半天呢,你知道还有哪个浏览器能显示吗?除了自带的。我也换一个
想学彝语的汉人
~~情系南高原~~
感谢楼上的朋友们,寻觅,火把节,酒歌,在彝族贴吧里也都找到了!!
想学彝语的汉人
~~情系南高原~~
回复 7# 格桑堆里的苦荞


    亲,360浏览器,可以用。上面用兼容模式就可以看到了。
想学彝语的汉人
~~情系南高原~~
返回列表