Board logo

标题: 请大家欣赏:古朴,凶悍彝刀! [打印本页]

作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:14     标题: 请大家欣赏:古朴,凶悍彝刀!

urfSzbW2MDE=_FngdTzLbZ9Lz.jpg
2015-2-15 18:12
urfSzbW2MDg=_bfSyRlxTgo41.jpg
2015-2-15 18:12
urfSzbW2MDI=_8gZajiaVIAbS.jpg
2015-2-15 18:13


图片附件: urfSzbW2MDE=_FngdTzLbZ9Lz.jpg (2015-2-15 18:12, 35.02 KB) / 下载次数 2
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93555&k=80a06007c760586c798f482cbc75970f&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: urfSzbW2MDg=_bfSyRlxTgo41.jpg (2015-2-15 18:12, 29.94 KB) / 下载次数 2
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93556&k=8760eb0d90710d67cdc7e7fc86930ac0&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: urfSzbW2MDI=_8gZajiaVIAbS.jpg (2015-2-15 18:13, 29.8 KB) / 下载次数 2
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93557&k=55383e7c57c8f2d156456d8f27a42600&t=1516616870&sid=e8z8W0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:15

urfSzbW2MDM=_HtTnGahkadqi.jpg
2015-2-15 18:14
urfSzbW2MDU=_cj8P5aV9TiiE.jpg
2015-2-15 18:15
urfSzbW2MDY=_PUkJSs4A54Ur.jpg
2015-2-15 18:15


图片附件: urfSzbW2MDM=_HtTnGahkadqi.jpg (2015-2-15 18:14, 41.59 KB) / 下载次数 2
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93558&k=cde1f2e5f0538ebd87cc7cfc9f75be10&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: urfSzbW2MDU=_cj8P5aV9TiiE.jpg (2015-2-15 18:15, 21.75 KB) / 下载次数 2
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93559&k=dfb94061351693756e059747b0611473&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: urfSzbW2MDY=_PUkJSs4A54Ur.jpg (2015-2-15 18:15, 19.93 KB) / 下载次数 2
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93560&k=c1e70a1fae68507422872c31e00eafb4&t=1516616870&sid=e8z8W0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:17

彝刀铸造非常的复杂和讲究,首先在小孩3岁时制作锻打精铁胚胎,(不是他本人)然后入土埋藏4年到6年间,再挖出继续锻打初步成型后(男孩10岁左右)再入土埋藏10年内再出土加柄加工艺,配鞘,然后才成为真正的配剑(男孩16岁左右开始佩剑).
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:42

vqvGt9LNtbYwMA==_GJEggN2w6Mxw.jpg
2015-2-15 18:41
vqvGt9LNtbYwMg==_fq2LVOqUohbZ.jpg
2015-2-15 18:41
vqvGt9LNtbYwMw==_Xrk0Y2163HMW.jpg
2015-2-15 18:42
vqvGt9LNtbYwNg==_gBHEp84laG9Q.jpg
2015-2-15 18:42
vqvGt9LNtbYwOA==_OmZek1UnQ97P.jpg
2015-2-15 18:42


图片附件: vqvGt9LNtbYwMA==_GJEggN2w6Mxw.jpg (2015-2-15 18:41, 21.62 KB) / 下载次数 2
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93561&k=ed90ffbea51748d14e3a6b10ccd75162&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: vqvGt9LNtbYwMg==_fq2LVOqUohbZ.jpg (2015-2-15 18:41, 38.06 KB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93562&k=0c4074935e69f679d73a28c8c858af4a&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: vqvGt9LNtbYwMw==_Xrk0Y2163HMW.jpg (2015-2-15 18:42, 40.58 KB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93563&k=9731b6b9382b98dcb2f1a1d2a30480e7&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: vqvGt9LNtbYwNg==_gBHEp84laG9Q.jpg (2015-2-15 18:42, 43.99 KB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93564&k=19e758a6594a44296ece74b65654498e&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: vqvGt9LNtbYwOA==_OmZek1UnQ97P.jpg (2015-2-15 18:42, 36.86 KB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93565&k=67487f7768693ee6a59ac056be898265&t=1516616870&sid=e8z8W0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:44

装鞘全,鞘包老铜刻花,刀吞口半圆老铜刻花,刀身长流水锻纹,包银及银丝鞭缠柄,熊骨包银刻花刀首。
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:47

下面这把是我的!
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:46

20141031_162612_2.jpg
2015-2-18 12:46


图片附件: 20141031_162612_2.jpg (2015-2-18 12:46, 1.3 MB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93566&k=a0d897f5d0d15e2c6fb8116daeed7b3f&t=1516616870&sid=e8z8W0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:48

20141101_095139(1)_3.jpg
2015-2-18 12:47


图片附件: 20141101_095139(1)_3.jpg (2015-2-18 12:47, 1.01 MB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93567&k=0be93d8fc4ea5f84cca4a250dcc11809&t=1516616870&sid=e8z8W0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:51

20141101_095139_4.jpg
2015-2-18 12:50
20150102_104828_5.jpg
2015-2-18 12:50
20150102_104929(4)_1.jpg
2015-2-18 12:51


图片附件: 20141101_095139_4.jpg (2015-2-18 12:50, 1.01 MB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93568&k=c3e45da088a31318934c806119622d28&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: 20150102_104828_5.jpg (2015-2-18 12:50, 1.22 MB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93569&k=d8f94ce5c3a921fc49c38da34bc47764&t=1516616870&sid=e8z8W0图片附件: 20150102_104929(4)_1.jpg (2015-2-18 12:51, 1.3 MB) / 下载次数 1
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93570&k=d665772a54d874f685547da535fdc3e8&t=1516616870&sid=e8z8W0


作者: 诺惹    时间: 2017-8-26 17:07

厉害了
作者: 支格斯热    时间: 2017-9-13 09:54

不错,值得收藏
欢迎光临 彝人论坛 (http://bbs.yizuren.com/)