Board logo

标题: 请大家欣赏:古朴,凶悍彝刀! [打印本页]

作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:14     标题: 请大家欣赏:古朴,凶悍彝刀!

urfSzbW2MDE=_FngdTzLbZ9Lz.jpg
2015-2-15 18:12
urfSzbW2MDg=_bfSyRlxTgo41.jpg
2015-2-15 18:12
urfSzbW2MDI=_8gZajiaVIAbS.jpg
2015-2-15 18:13


图片附件: urfSzbW2MDE=_FngdTzLbZ9Lz.jpg (2015-2-15 18:12, 35.02 KB) / 下载次数 83
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93555&k=30699460b29a5f45f87958206f89c8f4&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: urfSzbW2MDg=_bfSyRlxTgo41.jpg (2015-2-15 18:12, 29.94 KB) / 下载次数 83
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93556&k=715924ffa1624c56bbf1742a53159cab&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: urfSzbW2MDI=_8gZajiaVIAbS.jpg (2015-2-15 18:13, 29.8 KB) / 下载次数 82
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93557&k=b995e02e9fa0807c29e3867d86eccbb0&t=1537834314&sid=JWf1a0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:15

urfSzbW2MDM=_HtTnGahkadqi.jpg
2015-2-15 18:14
urfSzbW2MDU=_cj8P5aV9TiiE.jpg
2015-2-15 18:15
urfSzbW2MDY=_PUkJSs4A54Ur.jpg
2015-2-15 18:15


图片附件: urfSzbW2MDM=_HtTnGahkadqi.jpg (2015-2-15 18:14, 41.59 KB) / 下载次数 81
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93558&k=55571f38f447139e65c0eb3f2b3a7f38&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: urfSzbW2MDU=_cj8P5aV9TiiE.jpg (2015-2-15 18:15, 21.75 KB) / 下载次数 81
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93559&k=df19c05bba5aabaa52711be9984437fd&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: urfSzbW2MDY=_PUkJSs4A54Ur.jpg (2015-2-15 18:15, 19.93 KB) / 下载次数 86
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93560&k=1abd0412a575226efa3329fec541c631&t=1537834314&sid=JWf1a0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:17

彝刀铸造非常的复杂和讲究,首先在小孩3岁时制作锻打精铁胚胎,(不是他本人)然后入土埋藏4年到6年间,再挖出继续锻打初步成型后(男孩10岁左右)再入土埋藏10年内再出土加柄加工艺,配鞘,然后才成为真正的配剑(男孩16岁左右开始佩剑).
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:42

vqvGt9LNtbYwMA==_GJEggN2w6Mxw.jpg
2015-2-15 18:41
vqvGt9LNtbYwMg==_fq2LVOqUohbZ.jpg
2015-2-15 18:41
vqvGt9LNtbYwMw==_Xrk0Y2163HMW.jpg
2015-2-15 18:42
vqvGt9LNtbYwNg==_gBHEp84laG9Q.jpg
2015-2-15 18:42
vqvGt9LNtbYwOA==_OmZek1UnQ97P.jpg
2015-2-15 18:42


图片附件: vqvGt9LNtbYwMA==_GJEggN2w6Mxw.jpg (2015-2-15 18:41, 21.62 KB) / 下载次数 83
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93561&k=1c7523134db7b3c47650aacc3640637d&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: vqvGt9LNtbYwMg==_fq2LVOqUohbZ.jpg (2015-2-15 18:41, 38.06 KB) / 下载次数 82
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93562&k=f6cf0ea87b79dd1bd60bc01fef148ea3&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: vqvGt9LNtbYwMw==_Xrk0Y2163HMW.jpg (2015-2-15 18:42, 40.58 KB) / 下载次数 79
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93563&k=aab2036f252afff1df12984839072e1b&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: vqvGt9LNtbYwNg==_gBHEp84laG9Q.jpg (2015-2-15 18:42, 43.99 KB) / 下载次数 81
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93564&k=70d2f5379168eca0e173c50bf46840af&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: vqvGt9LNtbYwOA==_OmZek1UnQ97P.jpg (2015-2-15 18:42, 36.86 KB) / 下载次数 79
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93565&k=00fa86df00e8bd2f72aaf64f90ed9052&t=1537834314&sid=JWf1a0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:44

装鞘全,鞘包老铜刻花,刀吞口半圆老铜刻花,刀身长流水锻纹,包银及银丝鞭缠柄,熊骨包银刻花刀首。
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:47

下面这把是我的!
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:46

20141031_162612_2.jpg
2015-2-18 12:46


图片附件: 20141031_162612_2.jpg (2015-2-18 12:46, 1.3 MB) / 下载次数 82
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93566&k=1b04fc44ab0f7f94bd584fa087e9fd6d&t=1537834314&sid=JWf1a0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:48

20141101_095139(1)_3.jpg
2015-2-18 12:47


图片附件: 20141101_095139(1)_3.jpg (2015-2-18 12:47, 1.01 MB) / 下载次数 81
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93567&k=e79e0819e1d62728c1be04a69adae5e5&t=1537834314&sid=JWf1a0


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:51

20141101_095139_4.jpg
2015-2-18 12:50
20150102_104828_5.jpg
2015-2-18 12:50
20150102_104929(4)_1.jpg
2015-2-18 12:51


图片附件: 20141101_095139_4.jpg (2015-2-18 12:50, 1.01 MB) / 下载次数 80
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93568&k=da1b18935d9da955db7d5ab6293a514a&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: 20150102_104828_5.jpg (2015-2-18 12:50, 1.22 MB) / 下载次数 81
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93569&k=2b21e3b6b292064517503ec3b4133ed6&t=1537834314&sid=JWf1a0图片附件: 20150102_104929(4)_1.jpg (2015-2-18 12:51, 1.3 MB) / 下载次数 82
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93570&k=a5f888ecd8c7e403f959cd5327587c52&t=1537834314&sid=JWf1a0


作者: 诺惹    时间: 2017-8-26 17:07

厉害了
作者: 支格斯热    时间: 2017-9-13 09:54

不错,值得收藏
欢迎光临 彝人论坛 (http://bbs.yizuren.com/)