Board logo

标题: 请大家欣赏:古朴,凶悍彝刀! [打印本页]

作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:14     标题: 请大家欣赏:古朴,凶悍彝刀!

urfSzbW2MDE=_FngdTzLbZ9Lz.jpg
2015-2-15 18:12
urfSzbW2MDg=_bfSyRlxTgo41.jpg
2015-2-15 18:12
urfSzbW2MDI=_8gZajiaVIAbS.jpg
2015-2-15 18:13


图片附件: urfSzbW2MDE=_FngdTzLbZ9Lz.jpg (2015-2-15 18:12, 35.02 KB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93555&k=0f0400f4908cbc417c69ac5a496842ae&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: urfSzbW2MDg=_bfSyRlxTgo41.jpg (2015-2-15 18:12, 29.94 KB) / 下载次数 10
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93556&k=9ff7d946850b56f7a6f20e3fe6410b85&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: urfSzbW2MDI=_8gZajiaVIAbS.jpg (2015-2-15 18:13, 29.8 KB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93557&k=5367f0611cbdcb68568a9b1bb186e3f2&t=1524462469&sid=wDf3di


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:15

urfSzbW2MDM=_HtTnGahkadqi.jpg
2015-2-15 18:14
urfSzbW2MDU=_cj8P5aV9TiiE.jpg
2015-2-15 18:15
urfSzbW2MDY=_PUkJSs4A54Ur.jpg
2015-2-15 18:15


图片附件: urfSzbW2MDM=_HtTnGahkadqi.jpg (2015-2-15 18:14, 41.59 KB) / 下载次数 10
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93558&k=7dca06005724f26073dc09ae9713da50&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: urfSzbW2MDU=_cj8P5aV9TiiE.jpg (2015-2-15 18:15, 21.75 KB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93559&k=b867267c107534a952925db7f6b87d48&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: urfSzbW2MDY=_PUkJSs4A54Ur.jpg (2015-2-15 18:15, 19.93 KB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93560&k=fa4410886add0b12534ac7a64891d558&t=1524462469&sid=wDf3di


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:17

彝刀铸造非常的复杂和讲究,首先在小孩3岁时制作锻打精铁胚胎,(不是他本人)然后入土埋藏4年到6年间,再挖出继续锻打初步成型后(男孩10岁左右)再入土埋藏10年内再出土加柄加工艺,配鞘,然后才成为真正的配剑(男孩16岁左右开始佩剑).
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:42

vqvGt9LNtbYwMA==_GJEggN2w6Mxw.jpg
2015-2-15 18:41
vqvGt9LNtbYwMg==_fq2LVOqUohbZ.jpg
2015-2-15 18:41
vqvGt9LNtbYwMw==_Xrk0Y2163HMW.jpg
2015-2-15 18:42
vqvGt9LNtbYwNg==_gBHEp84laG9Q.jpg
2015-2-15 18:42
vqvGt9LNtbYwOA==_OmZek1UnQ97P.jpg
2015-2-15 18:42


图片附件: vqvGt9LNtbYwMA==_GJEggN2w6Mxw.jpg (2015-2-15 18:41, 21.62 KB) / 下载次数 10
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93561&k=0fe7096786edec98d8867bca225e5724&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: vqvGt9LNtbYwMg==_fq2LVOqUohbZ.jpg (2015-2-15 18:41, 38.06 KB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93562&k=dfbcaf62fa353d2276f3355fd8ee9287&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: vqvGt9LNtbYwMw==_Xrk0Y2163HMW.jpg (2015-2-15 18:42, 40.58 KB) / 下载次数 10
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93563&k=3e6d16e4fbdb5de3fb0f5b6a0c8c4178&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: vqvGt9LNtbYwNg==_gBHEp84laG9Q.jpg (2015-2-15 18:42, 43.99 KB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93564&k=54dbbf7ca06ad0a1f6eea1a5b1cbd55a&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: vqvGt9LNtbYwOA==_OmZek1UnQ97P.jpg (2015-2-15 18:42, 36.86 KB) / 下载次数 8
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93565&k=48152f8a49bddb4f1c532d9a76eb6f85&t=1524462469&sid=wDf3di


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:44

装鞘全,鞘包老铜刻花,刀吞口半圆老铜刻花,刀身长流水锻纹,包银及银丝鞭缠柄,熊骨包银刻花刀首。
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-15 18:47

下面这把是我的!
作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:46

20141031_162612_2.jpg
2015-2-18 12:46


图片附件: 20141031_162612_2.jpg (2015-2-18 12:46, 1.3 MB) / 下载次数 10
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93566&k=e970165a0e0aa39675d7280965db51a0&t=1524462469&sid=wDf3di


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:48

20141101_095139(1)_3.jpg
2015-2-18 12:47


图片附件: 20141101_095139(1)_3.jpg (2015-2-18 12:47, 1.01 MB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93567&k=849fba8f4381ff82378117a80b3f321f&t=1524462469&sid=wDf3di


作者: 建水彝人    时间: 2015-2-18 12:51

20141101_095139_4.jpg
2015-2-18 12:50
20150102_104828_5.jpg
2015-2-18 12:50
20150102_104929(4)_1.jpg
2015-2-18 12:51


图片附件: 20141101_095139_4.jpg (2015-2-18 12:50, 1.01 MB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93568&k=3d31039cb4b3f19cf88510185f429661&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: 20150102_104828_5.jpg (2015-2-18 12:50, 1.22 MB) / 下载次数 9
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93569&k=8d3d0e406ade947859e0dab4b783a837&t=1524462469&sid=wDf3di图片附件: 20150102_104929(4)_1.jpg (2015-2-18 12:51, 1.3 MB) / 下载次数 8
http://bbs.yizuren.com/attachment.php?aid=93570&k=f6d084046bbec8557e0791af863208cc&t=1524462469&sid=wDf3di


作者: 诺惹    时间: 2017-8-26 17:07

厉害了
作者: 支格斯热    时间: 2017-9-13 09:54

不错,值得收藏
欢迎光临 彝人论坛 (http://bbs.yizuren.com/)