返回列表 回复 发帖

期待《ꀉꂿꅩꌺ》阿莫尼忍 更新中

本帖最后由 阿苏滋锑 于 2014-4-24 23:14 编辑

ax mo hnix sse nyi
ꀉꂿꅩꌺꑌ
sa ne hxo mu sa
ꌒꆏꉘꃅꌒ
hxo mu sa map jjy
ꉘꃅꌒꂸꐯ
hxo mu shop yi w
ꉘꃅ꓂ꑳꀕ
hxo mu yo jjo sa dde nge
ꉘꃅꑿꐥꌒꅉꉬ
sa ne ndip qu a
ꌒꆏꅔꐎꀊ
ndip qu sa map jjy
ꅔꐎꌒꂸꐯ
ndip qu bbop lox w
ꅔꐎꁨꇈꀕ
ndip qu le jjo sa dde nge
ꅔꐎꇌꐥꌒꅉꉬ
nrat ne lo hnot nrat
ꎔꆏꇉꅶꎔ
lo hnot nrat map jjy
ꇉꅶꎔꂸꐯ
lo hnot suo ko w
ꇉꅶꌕꈈꀕ
lo hnot jy bbo nrat ddix nge
ꇉꅶꏸꁧꎔꄷꉬ
sa ne jjut zzur sa
ꌒꆏꐧꋦꌒ
cyx nyi sa map jjy
ꋋꑌꌒꂸꐯ
jjut zzur jjip bbu die
ꐧꋦꐛꁮꄅ
jjut zzur hnix sse sha ddix nge
ꐧꋦꅩꌺꎭꄷꉬ
更新..........
ax mo hnix sse nyi
ꀉꂿꅩꌺꑌ
a hlex mu kut nbop cyp kur
ꀊꆨꃅꈎꂄ꒔ꈓ
mu hlep nbop cyp help
ꃅꆪꂄ꒔ꆪ
mu hxot nbop cyp hxuo
ꃅꉖꂄ꒔ꉔ
hnix sse tit da yur
ꅩꌺꄚꄉꒆ
yur lox mox cyp hxuo
ꒆꇈꂾ꒔ꉔ
va mat shy yu qyr
ꃬꂵ꒰ꒃꐗ
mgep shy w yu vut
ꈿ꒰ꀕꒃꃴ
vup lut ap mop shyp ci shyp yuo jjip
ꃷꇎꀋ꒜ꏃꊰꏃꑻꐛ
shyp ci lip w ddix
ꏃꊰꆺꀕꄷ
shyp yuot ap nryt nryp
ꏃꑹꀋꎥꎨ
kur bbur it sa shyp ci shy ji bit
ꈓꁱꀀꌒꏃꊰ꒰ꏢꀖ
shyp ci lip w ddix
ꏃꊰꆺꀕꄷ
shyp ji ap nryt nryp
ꏃꏢꀋꎥꎨ
va mat ka yy shyx qie w
ꃬꂵꈁꒉꏁꐂꀕ
mgep shy ka yy shyx dde w
ꈿ꒰ꈁꒉꏁꅉꀕ
hnix sse ka yy shyx ho w
ꅩꌺꈁꒉꏁꉻꀕ
duo bop shyx ggu bbur
ꄌꀨꏁꈬꁱ
ggu bbur lip li ddix
ꈬꁱꆺꆹꄷ
suo bbur ap nryt nryp
ꌕꁱꀋꎥꎨ
nzyt yy qu ggu ta
ꌃꒉꐎꈬꄣ
ggu ta lip li ddix
ꈬꄣꆺꆹꄷ
suo ta ap nryt nryp
ꌕꄣꀋꎥꎨ
yur lop mux suo hxot
ꒆꇊꃄꌕꉖ
quo yuo qux ggu bbop
ꐆꑻꐍꈬꁨ
bbur hnat qie vie ggo nyi bop go qo ma su
ꁱꅰꐂꃨꈤꑌꀨꇬꐊꂷꌠ
mgox nyi hmyp go qo ma su
ꈺꑌꂫꇬꐊꂷꌠ  
sip la hnix o cyp
ꌌꇁꅩꀑ꒔
vup lut ap mop shyp hxa shyx ci jjip
ꃷꇎꀋ꒜ꏃꉐꏁꊰꐛ
shyp hxa lip w ddix
ꏃꉐꆺꀕꄷ
shyp ci ap nryt nryp
ꏃꊰꀋꎥꎨ
bbur hnat ka yy zo ggup w
ꁱꅰꈁꒉꊝꈭꀕ
hnix sse ka yy ndur ggup w
ꅩꌺꈁꒉꅧꈭꀕ
下次见血管里喷涌着火焰的光芒。
楼上的,你笑什么?
生来为观看,矢志在守望。我眺望幸福,我谛视美好,太阳与月亮,彼此相守望。
回复 3# 尼扎尼薇


    阿莫尼惹
血管里喷涌着火焰的光芒。
《ꀉꂿꅩꌺ》未完,期待继续......
生来为观看,矢志在守望。我眺望幸福,我谛视美好,太阳与月亮,彼此相守望。
《ꀉꂿꅩꌺ》---阿莫尼惹,我加了拼音供大家学习希望各位同胞喜欢。ꈀꎭꀕ !
ꋬꂻ ꇉ!ꈨꅪꇉ!
《ꀉꂿꅩꌺ》---阿莫尼惹,我加了拼音供大家学习希望各位同胞喜欢。ꈀƣ ...
阿苏滋锑 发表于 2014-4-24 23:25
还没完呀,兄弟,请继续。
生来为观看,矢志在守望。我眺望幸福,我谛视美好,太阳与月亮,彼此相守望。
本帖最后由 阿苏滋锑 于 2014-4-25 14:58 编辑

ꀉꂿꅩꌺꑌ,ax mo hnix sse nyi
ꒆꇈꂿ꒔ꈓ,yur lox mo cyp kur
꒜ꆹꄌꈪꑌ,mop li duo ggut nyi
꒜ꈌ꒜ꑓꆫ,mop ke mop nyuo hlut
ꑍꐎꋙꊰꍈ。nyip qu zzax ci zha
ꀀꃅꀀꐋꎹ,it mu it qop shep
ꑿꑆꎰ꒜ꀀꐋꃅ。yo njy shuo mop it qop mu
ꅩꌺꑌꀋꄐꌦꂾꆹ,hnix sse nyi ap dop sy mox li
ꂷꀧꑌꐋꄏ。ma bo nyi qop do
ꀉꂿꅩꌺꑌ,ax mo hnix sse nyi
ꒆꇉꃄꑍꈓ,yur lo mux nyip kur
ꀿꆹꄌꈪꑌ,pat li duo ggut nyi
ꀿꈌꀿꑓꆫ,pat ke pat nyuo hlut
ꉾꃤꋙꊰꍈ,he vi zzax ci zha
ꉐꀑꉥꏵꀕ。hxa o nguox jur w
ꉆꀋꄐꌦꂾꆹ,hxit ap dop sy mox li
ꉆꃅꉆꐋꎹ,hxit mu hxit qop shep
ꇤꉎꑲꌬꉆꐋꄏ。ga hxat yix ssi hxit qop do
ꀉꂿꅩꌺꑌ!ax mo hnix sse nyi
ꒅꇉꂿꌕꈎ,yurx lo mo suo kut
ꑌꊂꑌꐋꎹ,nyi wa nyi qop shep
ꇤꇎꀉꍸꑌꐋꃅ,ga lut ax chy nyi qop mu
ꉆꊂꉆꐋꎹ,hxit wa hxit qop shep
ꑷꈯꌷꁧꉆꐋꃅ。yie ggur sso bbo hxit qop mu
ꁘꀋꄐꌦꂾꆹ,bbi ap dop sy mox li
ꀉꂿꂃꁘꐋꃅ。ax mo nbo bbi qop mu
ꀉꂿꅩꌺꑌ!ax mo hnix sse nyi
ꒅꇉꂾꇖꈎ,yurx lo mox ly kut
ꃺꈭꃺꇗꏮ,vyt ggup vyt lyp jo
ꂷꏦꇇꁉꊭ,ma jie lot pop zyr
ꐷꈭꐷꏢꃢꇁꃬꈹꐺ,njie ggup njie ji vit la va mgot njuo
ꃺꑌꎎꐋꄐ,vyt nyi rryt qop dop
ꂛꊨꃇꌺꊨꐋꄏ。hmap zyt murx sse zyt qop do
ꀉꂿꅩꌺꑌ!ax mo hnix sse nyi
ꒆꊂꃅꉬꈎ,yur wa mu nge kut
ꀿꈭꀿꇗꏮ,pat ggup pat lyp jo
ꀿꆹꅥꐋꄏ,pat li ndup qop do
꒜ꆹꅰꐋꄏ,mop li hnat qop do
ꅩꌺꑓꁴꏅꀕꇤ。hnix sse nyuo bby shyr w ga
ꀉꂿꅩꌺꑌ!ax mo hnix sse nyi
ꒆꊂꂾꃘꈎ,yur wa mox fut kut
ꉱꈐꅪꀀꅉ,hat ku hni it dde
ꈵꃴꅪꑌꅉ,mgap vut hni nyi dde
ꐷꈭꅪꐂꅉ,njie ggup hni qie dde
ꃷꇎꅪꈩꅉ,vup lut hni ggep dde
ꐯꃅꐯꐋꎹ,jjy mu jjy qop shep
ꀊꉘꐊꊈꏑ,a hxo qo wo rex
ꇓꏪꉾꐯꃅ,lur juo he jjy mu
ꂤ꒰ꋛꂷꃅ,hmux shy zzap ma mu
ꌩꏾꀀꍹꃅ,syr qi it chyp mu
ꂷꅍꌩꃅꏦ,ma ddu syr mu jie
ꀈꇑꋛꋚꄂ,at lup zzap zza di
ꑳꈫꑳꈩꆹꃲ。yi ggux yi ggep li vex
ꀉꂿꅩꌺꑌ!ax mo hnix sse nyi
ꒆꊂꏃꈓꉆꈓꇈꉈꆏ,yur wa shyp kur hxit kur lox hxi ne
ꄛꂿꀉꐡꍈ,tix mo ax jjuo zha
ꎴꁧꁦꐡꈬ,sho bbo bbox jjuo ggu
ꎭꆞꅩꐞꈬ,sha hlat hnix jjie ggu
ꆫꁯꀉꐡꂷ,hlut bbup ax jjuo ma
ꎆꈤꎆꊂꉆꆹꃲ,rre ggo rre wa hxit li vex
ꋚꒇꋚꂾꉆꆹꃲ,zza yyt zza mox hxit li vex
ꌿꅐꌿꊂꉅꆹꃲ。ssup ddur ssup wa mgur li vex
ꀉꂿꅩꌺꑌ!ax mo hnix sse nyi
ꎭꋒꃪꊂꋦ,sha zzi vat wa zzur
ꎹꄓꐯꑎꆏ,shep dep jjy nyiet ne
ꅩꎭꃢꊋꈹ,hnix sha vit we mgot
ꃢꈤꐦꇬꎭ,vit ggo jjop go sha
ꃢꑌꅩꂿꈬ,vit nyi hnix mo ggu
ꅪꑌꇖꈭꀕ,hni nyi ly ggup w
ꅪꑌꃢꂿꈬ,hni nyi vit mo ggu
ꃢꂿꃨꁍꀕ。vit mo vie pup w
ꂸꆧꐯꑐꆏ,map hlop jjy nyie ne
ꃢꅸꇉꊂꎭ,vit hnop lo wa sha
ꃢꐥꑓꀋꂿ,vit jjo nyuo ap mo
ꅩꌺꄸꅣꃢꊂꈹꁧꃲ。hnix sse ddi ndux vit wa mgot bbo vex
ꁯꋒꐯꑎꆏ,bbup zzi jjy nyiet ne
ꊫꇬꃢꈻꇁ,zyp go vit mgo la
ꃢꈻꊫꉼꆈꇁꃲ,vit mgo zyp hop nuo la vex
ꅩꈻ꒜ꅇꄜꇁꃲ,hnix mgo mop ddop ti la vex
꒜ꄓꅪꋚꍈꇁꃲ,mop dep hni zza zha la vex
ꅩꑌꀿꌗꊸꆣꀕꇁꃲ,hnix nyi pat sot ca hluo w la vex
꒜ꑌꏢꁮꇗꄃꀕꇁꃲ。mop nyi ji bbu lyp dip w la vex
ꀉꂿꅩꌺꑌ!ax mo hnix sse nyi
ꒆꊂꈬꈎꊰꈎꇈꉈꆏ,yur wa ggu kut ci kut lox hxi ne
ꈌꎐꀱꇗꀕ    ke rry bur lyp w
ꎭꆞꅪꐞꀕ,sha hlat hni jjie w
ꃢꌌꈚꌌꍣꈭꀕ,vit sip ggat sip cha ggup w
ꇴꌌꆹꌊꍝꇖꀕ,gu sip li six zhy ly w
ꑳꌌꇤꌊꑻꈭꀕ。yi sip ga six yuo ggup w

下次见
%EO]A[9548A6T6HC1B$B)}R.gif
2014-4-25 15:02
[img][/img]
人与人之间最远的不是距离,而是我在这山头望不见在那山头的你。
回复 8# 阿苏滋锑


    ꎼꋒꀋ,ꉠ《ꀉꂿꅪꌺ》ꋐꌠꉜꀋꌐꃅꆙꅝꇬꎭꈁꄽꐛꇈ,ꀋꃉꄚꄉꊼꇅꊌꉜꌦꀐꆺ。
ꃅꃴꌩꂱ
ꀊꂿꅪꌺꆹ,ꑓꑭꈷꏸꀕ,ꑌꇂꐞꏷꀕꑠꂷꉬ!
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
返回列表